Stadgar

Stadgar för Viking Support:

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Viking Support.

§ 2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Nybro Kommun.

§ 3. Föreningsform
Föreningen är en ideell förening som jobbar med supporterverksamhet.

§ 4. Föreningens syfte
Föreningens syfte är att stödja Nybro Vikings.

§ 5. Stadgeändring

För ändringar av föreningens stadgar, fordras ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall utsändas minst 7 dagar före årsmötet.

§ 6. Medlemskap
Alla fysiska personer som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. En person är medlem i föreningen då den aktivt tar ställning för ett medlemskap och är upptagen i medlemsmatrikeln. Medlem i föreningen ska uppträda på ett sådant sätt att det gagnar Nybro Vikings och ger god reklam för föreningen. Detta innebär att Viking Support inte godkänner medlem som använder rasistiska och kränkande slagord vid matcher. Föreningens styrelse kan utesluta medlem som inte uppträtt enligt stadgarna, eller på annat sätt uppträder olämpligt på eller kring matcherna.

§ 7. Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 8. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den sista april. Extra årsmöten hålls då styrelsen finner anledningen till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöten behandlas bara den frågan som är orsak till det extra årsmötet. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.
Rösträtt vid årsmötet har all närvarande vilka föreningen löst medlemskap för innevarande år. Den avgående styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande styrelsen har inte rösträtt i frågan om val av revisor.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:

 • Godkännande av kallelse
 • Fastställande av kallelse
 • Verksamhetsberättelsen och bockslut
 • Revisorns berättelse
 • Frågan om ansvarfrihet för styrelsen
 • Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst fem, samt eventuella ersättare i styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av minst en revisor och minst en ersättare
 • Motioner
 • Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från styrelsen
 • Val av valberedning

§ 9. Styrelsens uppgift
Styrelsen består av ledamöter valda av årsmöten samt adjungerande ledamöter, efter styrelsen beslut.
Styrelsen har till uppgift att:

 • Sköta föreningens förvaltning, samt göra verksamhetsberättelsen och bokslut
 • Planera och genomföra bra verksamhet
 • Föra medlemmarnas talan

§ 10. Målinriktning
Föreningen skall i övrigt arbeta med:

 • Aktiviteter som ger god ekonomi i första hand till föreningen
 • Organisera supporterverksamhet vid hemma och bortamatcher
 • Öka antalet aktiva supportar
 • Tillsammans med bussansvarig organisera bussresor till bortamatcher

§ 11. Upplösning
Föreningen får inte upplösas så länge tre medlemmar i föreningen vill fortsätta arbetet. Föreningen upplöses genom beslut på årsmöte. Eventuella tillgångar vid upplösningen tillfaller Nybro Vikings.